TBLStat.net

Nasas vs. Karsiyaka | December 20, 1986
Regular Season Day 10 | 1986-87 Season

20.12.1986 16:30 Ataturk, Kocaeli
1H
2H
45 - 40
28 - 58
45 - 40
73 - 98